Изчерпан

Към протестантите за Православието

,

Original price was: 14.00лв..Current price is: 11.20лв..

Изчерпан

Мо­жеш да из­не­сеш Биб­ли­я­та от Цър­к­ва­та. Мо­жеш да из­не­сеш уче­ние. Но не мо­жеш да из­не­сеш Ча­ша­та Хрис­то­ва. И за­то­ва не мо­же да има self-made-Church, са­моп­ро­из­ве­ла се цър­к­ва, ко­я­то ен­ту­си­ас­ти из­г­раж­дат от ис­то­ри­чес­ка­та и он­то­ло­ги­чес­ка пус­то­та. „За­що­то един хляб, ед­но тя­ло сме ние мно­го­то, по­не­же всич­ки се при­час­тя­ва­ме от един хляб” (1 Кор. 10:17)

И та­ка, на­ис­ти­на ли Пра­вос­ла­ви­е­то е по-ло­шо от про­тес­тан­тс­т­во­то? На­ис­ти­на ли Пра­вос­ла­ви­е­то се кре­пи са­мо на инер­ци­я­та на тра­ди­ци­я­та и са­мò не осъз­на­ва жи­во­та си и прак­ти­ка­та си? На­ис­ти­на ли пра­вос­лав­ни­те (как­то каз­ват про­тес­тан­ти­те) са­мо це­лу­ват Еван­ге­ли­е­то, а не го че­тат? За да мо­же чо­век дейс­т­вител­но да напра­ви сво­бо­ден из­бор, той тряб­ва да поз­на­ва не са­мо кри­ти­ка­та сре­щу Пра­вос­ла­ви­е­то (от тол­с­то­ев­ци­те и рьо­ри­хов­ци­те до пет­де­сет­ни­ци­те), но и да обос­но­ве чрез пра­вос­лав­на ми­съл (да, ми­съл, мис­ле­не, а не „тра­ди­ция”) осо­бе­нос­ти­те на пра­вос­лав­но­то све­то­у­се­ща­не и прак­ти­ка. Впро­чем в та­зи кни­га не се кри­ти­ку­ва про­тес­тан­т­с­т­во­то. Тя е прос­то за­щи­та и обяс­не­ние на Пра­вос­ла­ви­е­то.

Издателство Омофор

Дарение за издаване на християнска литература

Тегло 0.305 кг
Издател

Автор

Корици

Меки

Формат

21/14

ISBN

954-9700-13-5

Страници

252

Година на издаване

2021

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Към протестантите за Православието”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

two × 3 =